อาคารสีเขียว

อาคารสีเขียว

 

 
บริษัท โตโยต้า เฟรนส์ชิบ จำกัด มีแนวคิดก่อสร้างโครงการ Life Style Open Mail
ที่รองรับกลุ่มลูกค้าบริเวณนวนคร ที่ประกับด้วยอาคาร Toyota Mail
ทีมีพื้นที่ ร้านค้า ร้านอาหาร และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ อาคาร Toyota Sure ศุนย์บริการซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนรถใช้แล้ว และอาคาร Toyota New Car
โชว์รูม และศูนย์ บริาการรถยนต์ครบวงจร มาตรฐานโตโยต้า ซึ่งเป็นอาคารที่เข้าร่วมโครงการ ECO Dealership Outlet ซุ่งเป็นการร่วมมือระหว่างบริษัท
โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า บริษัท โตโยต้า เฟรนส์ชิบ จำกัด ในการยกระดับโชว์รูม และศูนย์บริการให้มีความเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม และชุมชนมากยิ่งขึ้น ภายใต้แนวคิด การประหยัดพลังงาน (Economy) และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม (Ecology) ควบคุมการดำเนิน
งานภายใต้มาตรฐานของเกณฑ์ การประเมินความยั่งยืนทางพลังงาน และสิ่งแวดล้อมไทย สำหรับการก่อสร้าง และปรับปรุมโครงการใหม่ ที่ตรวจประเมิน
และรับร้อง โดยสถาบันอาคารเขียวไทย (Thai Green Buikding Institute)

 

บริษัท โตโยต้า เฟรนส์ชิบ จำกัด สาขานวนคร ออกแบบโดยคำนึงตามเกณฑ์การประเมินอาคารเขียว โดยมีรายละเอียดในแต่ละส่วนของอาคาร ดังนี้

 

- ออกแบบกันสาดอาคารให้ยืนยาว ช่วยป้องกันแดด และฝนให้กับอาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- กระจกกันความร้อน 2 ชั้นบริเวณโชว์รูม ช่วยลดความร้อนจากอากาศถายนอก และตัดแสงอาทิตย์ ลดารใช้ พลังงานของเครื่องปรับอากาศ

- ฉนวนกันความร้อนใต้หลังคา ทั้งฉนวนโพลียูริเทน และฉนวนใยแก้วหนา 15 ซม. ที่ช่วยป้องกันความร้อนไม่ให้ เข้าสู่อาคารได้อย่างดี

- ช่องนำอากาศเข้าของอาคารไม่อยู่ใกล้แหล่งมลพิษ และจัดพื้นที่สูบบุหรี่ให้ห่างจากทางเข้าอย่างน้อย 10 เมตร ช่วยให้โอดาศภายในอาคารบริสุทธิ์อยู่เสมอ

- สระน้ำหน้าโชว์รูม ช่วยลดอณหภูมิโดยรอบของอาคาร ทำให้อากาศภายนอกที่จะพัดเข้าสู่โครงการอุณหภูมิลดลง

- ออกแบบวางตัวอาคารตรมทิศทางแดด และลม อีกทั้งพึ่งพาร่มเงาของต้นไม้ใหญ่ที่ปลูกด้านทิศใต้ของอาคาร ช่วยลดรังสีความร้อนจากด้วอาทิตย์